Search form

Mark 13:4

4“Dàht'e-ı̨dè hagode ha sìı gots'ǫ̀ haı̨dı. Hagode ha nìkw'o nı̨dè ayìı ghàà wek'èts'eezǫ ha?” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index