Search form

Mark 2:19

19Zezì gots'ǫ̀ hadı, “K'ǫ̀ądzàa ı̨łaà goxè wheda et'ıì, dǫ gıghǫ nìı̨dee sìı edegegǫ ha nì? Į̀le ne, k'ǫ̀ądzàa ı̨łaà goxè wheda et'ıì edegegǫ ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index