Search form

Mark 2:2

2dǫ łǫ eyı nègı̨ı̨de. Dǫ łǫ t'à gòɂǫ-le agòjà, enìı̨tǫ gà kò gòɂǫ-le. Zezì edeyatıì hoghàgoehtǫ ekò

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index