Search form

Mark 2:20

20Hanìkò ı̨łè dzęę̀ k'e k'ǫ̀ądzàa gıghǫ wììchì ha, eyı dzęę̀ k'e nı̨dè edegegǫ ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index