Search form

Mark 2:24

24Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “Necheekeè gıghàı̨da! Dànìghǫ Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ k'e ayìı wets'àet'ǫǫ sìı hagehɂı̨?” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index