Search form

Mark 2:8

8Ekòet'ıì Zezì edets'ǫ ınì t'à dànì ededzeè t'à nànıgedèe sìı gok'èezǫ t'à hagòhdı, “Dànìghǫ hanì nànıahdè?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index