Search form

Mark 3:11

11Įnìłı̨ı̨ Zezì geɂį̀ nı̨dè wegà nagetł'ì gà hòtł'ò gezeh, hagedı, “Nı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ Weza anet'e,” gedıì yagìzeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index