Search form

Mark 3:20

Zezì eyıts'ǫ wehłı̨ı̨ gha k'àowo

20Zezì ı̨łèhkǫ̀ goyaèhtła, hanìkò k'achı̨ sıì dǫ łǫ gık'èè goyaède t'à Zezì eyıts'ǫ wecheekeè shègezhe ha kò dìì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index