Search form

Mark 4

Wet'à t'asìı dehshee godıì

1K'achı̨ Zezì tabàa dǫ hoghàehtǫ. Sıì dǫ łǫ Zezì ts'ǫ̀ ełègehde t'à Zezì elà yìetła gà dǫ ts'ǫ̀ gode. Dǫ hazǫǫ̀ tabàa nàgeèhza xè egeèhkw'ǫ. 2Zezì t'asìı łǫ dǫ hoghàehtǫ eyıts'ǫ godı t'à goxè godo hadı, 3“Seàhkw'ǫ! Dǫ ı̨łè wet'à t'asìı dehshee dèè k'e nèyı̨ı̨la. 4Wet'à t'asìı dehshee dèè k'e ts'ǫ̀ yeehdè ekò mǫ̀hdaa tı̨lı k'e nàı̨tł'ı t'à chı̨ą gı̨ı̨ɂà. 5Mǫ̀hdaa kwe ta nàı̨tł'ı. Ekǫ ehtł'è łǫ-le t'à ı̨whąą̀ xànı̨ı̨shǫ. 6Sadeè sıì nàtso t'à weɂı̨t'ǫ̀ą whegǫǫ̀ xè ełaı̨dè. Weghochı̨į̀ nedè-le t'à whegǫǫ̀ ajà. 7Wet'à t'asìı dehshee mǫ̀hdaa ı̨chį̀ghoò ta nàı̨tł'ı t'à ełexè dèhshǫ; ı̨chį̀ghoò yenahk'e nàtso t'à ełaı̨dè, eyıt'à wets'ǫ t'asìı dèhshǫ-le. 8Hanìkò mǫ̀hdaa dèè nezı̨ı̨ k'e nàı̨tł'ı. Nezı̨į̀ dèhshǫ eyıts'ǫ t'aàtłǫ dèè k'e nàı̨tł'ıı sìı taènǫ, ek'ètaènǫ, hanì-le-ı̨dè ı̨łèakw'eènǫ deɂǫ̀atłǫ ts'ǫ̀ xànı̨ı̨shǫ,” gòhdıì goxè godo.

9Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì dǫ ts'ǫ̀ hadı, “Amìı wedzıì gǫ̀hłı̨ı̨ sìı eèhkw'ǫ welì,” gòhdı.

10Dǫ hazǫǫ̀ nageèhde tł'axǫǫ̀ Zezì wecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke eyıts'ǫ dǫ eyıì-le ı̨łaà gıxè geèhkw'ee sìı dageehke, hagedı, “Eyı godı sìı ayìı awį̀ı̨dı?” gıìhdı. 11Eyıt'à Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naxı̨ sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ k'èahsǫ ha naxıghàhòt'ǫ hǫt'e, hanìkò goxè aget'ı̨-le sìı godı zǫ t'à gıxè gohdo. 12Hanì-ı̨dè

‘t'aats'ǫǫ̀ k'egeet'į̀ kò geɂį̀ ha-le, eyıts'ǫ t'aats'ǫǫ̀ egeèhkw'ǫ kò, dàhodıì-ahodıı sìı gınıedì ha-le; hanì-le-ı̨dè edahxǫ gınì eładı̨į̀ ade xè gıhołı̨į̀ gıghǫ nahoezhe ha hǫt'e!’ ” gòhdı.

13Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ godı wenıahdì-le? Hanì-ı̨dè dànì godı eyıì-le naxıts'ǫ̀ haehsı̨ı̨ sìı wenıahdì ha welì? 14Eyı dǫ wet'à t'asìı dehshee dèè k'e ts'ǫ̀ yeehdèe sìı Nǫ̀htsı̨ weyatıì lanì hǫt'e. 15Dǫ mǫ̀hdaa wet'à t'asìı dehshee tı̨lı k'e nàı̨tł'ıı lagı̨ı̨t'e. Nǫ̀htsı̨ weyatıì gıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì wehłı̨ı̨ eyı yatı goghǫ yìhchı. 16Dǫ mǫ̀hdaa wet'à t'asìı dehshee kwe ta nàı̨tł'ı lagı̨ı̨t'e. Yatı gıìkw'o ts'ǫ̀et'ıì sıì gınà xè yatı gìhchı. 17Hanìkò gıghochı̨į̀ whìle t'à whaà-lea ts'ǫ̀ zǫ gık'ę̀ę̀ eda. Nǫ̀htsı̨ yatıì ts'ıhɂǫ̀ gıgha hoìla xè dagı̨ı̨ɂa nı̨dè ekòet'ıì wedę agehɂį̀. 18Eyıts'ǫ dǫ mǫ̀hdaa wet'à t'asìı dehshee ı̨chį̀ghoò ta nàı̨tł'ı lagı̨ı̨t'e. Godı gıìkw'o, 19hanìkò t'asìı łǫ ghǫ nànıgedè, sǫǫ̀mba łǫ eyıts'ǫ t'asìı łǫ gı̨ı̨wǫ t'à edeghǫyageeɂà lanì geeda. Eyıt'à yatı nezı̨ı̨ wedıhogehtsı̨ xè t'asìı nezı̨ı̨ wı̨ı̨zìı xàhogehwhı-le. 20Dǫ yatı gıìkw'o xè edegha yatı gìhchìı sìı wet'à t'asìı dehshee dèè nezı̨ı̨ k'e nàı̨tł'ı lagı̨ı̨t'e. T'aàtłǫ weghǫ̀zha ı̨lèe sìı taènǫ, ek'ètaènǫ, hanì-le-ı̨dè ı̨łèakw'eènǫ weɂǫ̀atłǫ ts'ǫ̀ nègı̨ı̨la,” Zezì gòhdı.

Tłeèk'ǫ̀ǫ ı̨dòo dawheɂǫ

21Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Dǫ wı̨ı̨zìı tłeèk'ǫ̀ǫ yìhtła gà tǫ tł'a nèyeechı nıìle eyıts'ǫ daèhte tł'a nèyeechı nıìle, hanìkò ı̨dòo dawheɂǫǫ̀ ayehɂı̨. 22T'asìı hazǫǫ̀ wègaat'ı̨-le sìı wègaat'ı̨į̀ adle ha, eyıts'ǫ t'asìı deɂı̨į̀ whelaa sìı wek'èhoedzǫǫ̀ adle ha hǫt'e. 23Naxıdzıìhkw'ǫǫ̀ gǫ̀hłı̨ nı̨dè hotıì nezı̨į̀ aàhkw'ǫ,” Zezì gòhdı.

24Eyıts'ǫ Zezì dıı hadı, “Yatı aàhkw'oo sìı hotıì nezı̨į̀ wedaànıahdè. T'asìı dàı̨hcho dǫ ghàahɂàa sìı wexèı̨hcho naxıghǫ̀t'à ha eyıts'ǫ weɂǫ̀-aı̨hcho naxıghǫ̀t'à ha hǫt'e. 25Amìı t'asìı łǫ wets'ǫ sìı eyı weɂǫ̀atłǫ weghàzhe ha. Hanìkò amìı t'asìı wets'ǫ-le sìı, t'asìı łǫ-lea wets'ǫ kò eyı weghǫ ìchı ha hǫt'e,” Zezì gòhdı.

K'achı̨ wet'à t'asìı dehshee godıì

26Zezì k'achı̨ gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı dıı lanì hǫt'e: Dǫ wet'à t'asìı dehshee dèè k'e ts'ǫ̀ yeehdè. 27Eyı tł'axǫǫ̀ łǫ dzęę̀ ts'ǫ̀ yek'e eghàlaı̨da-le. Dèè k'e ayìı nèyı̨ı̨laa sìı dèhshǫ, hanìkò dànì dehshee sìı eyı dǫ yek'èezǫ-le. 28Ayìı dèè k'e nèyı̨ı̨laa sìı whatsǫǫ̀ dehshe. T'akwełǫ̀ǫ̀ dèè goyìı ts'ǫ weɂı̨t'ǫ̀ą xàeshe, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè tł'olà dehshe eyıts'ǫ k'ǫǫ̀t'a wejìì nechà-lea weyìı whelaa sìı dehshe. 29Dıìdì ts'ǫ̀et'ıì dǫ xàyet'à gà hazǫǫ̀ nàyehtsį̀,” Zezì hadıì goxè godo.

Jìe nechà-lea wegodıì

30Zezì k'achı̨ gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı ayìı xèht'eè lanì? Godı dàhòt'ı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ wek'ayahtı welì? 31Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı t'asìı dehshee wejìa lanì hǫt'e. Eyı sìı dǫ neyıìchı gà dèè goyìı yı̨ı̨ɂǫ. 32Eyı sìı nechà ade ts'ǫ̀ dehshe, eyıts'ǫ ts'ı nechàa ìhłè. Wekw'ıhchı̨į̀ nechà dehshe t'à sagòhɂı̨ı̨ nı chı̨ą wekw'ıhchı̨į̀ k'e dageèhkw'e,” gòhdı.

33Zezì eyı godı lanıı zǫ t'à Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò hoghàgoehtǫ. T'aàtłǫ gınıedì ha dìì-le ts'ǫ̀ Zezì goxè godo. 34Zezì t'aats'ǫǫ̀ godı zǫ t'à dǫ xè godo; godı dę gots'ǫ̀ goı̨dee whìle. Hanìkò edecheekeè goxè whatsǫǫ̀ wheda ekò godı hazǫǫ̀ dàhodıì-ahodıı sìı gots'ǫ̀ yek'ayawhehtı.

Zezì nı̨hts'ı whìle ayı̨į̀là

35Eyı dzęę̀ k'e xèhts'ǫ̀ agòjà ekò Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Įnǫ̀ǫ̀ nats'ııɂè,” gòhdı. 36Zezì hòt'a elà yìı wheda ı̨lè t'à dǫ hazǫǫ̀ gots'ǫǫ̀ nageèɂe. Dǫ mǫ̀hdaa elà eyıì-le t'à goxè agejà. 37Hǫtsaa gıxè nı̨hts'ı nàtsoò agòjà. Taatı̨į̀ nechàa elà te at'ı̨ ts'ıhɂǫ̀ elà yìı tı łǫ ajà. 38Hanìkò Zezì ı̨dè tè k'e elà yìı whetı̨ nǫǫ̀. Wecheekeè ts'ıgį̀ı̨hwho, hagıìhdı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, tı t'à ełaàts'ede ha nìkw'o. Negha t'asanìle nì?” gıìhdı.

39Zezì nıìtła gà nı̨hts'ı eyıts'ǫ taatı̨į̀ ts'ǫ̀ gode hadı, “Ts'èwhı̨į̀ aahde!” dı. Eyıt'à nı̨hts'ı whìle agòjà xè hazǫǫ̀ gımǫǫ̀ ts'ǫ̀ ts'èwhı̨į̀ agòjà.

40Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ sıì dahjı̨? Įłaà Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ naxınì nàtso-le nì?” gòhdı.

41Zezì wecheekeè sıì geèhyeh t'à ełets'ǫ̀ hagedı, “Dıı amìı ne? Nı̨hts'ı eyıts'ǫ taatı̨į̀ kò gık'į̀ı̨t'e,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index