Search form

Mark 4:1

Wet'à t'asìı dehshee godıì

1K'achı̨ Zezì tabàa dǫ hoghàehtǫ. Sıì dǫ łǫ Zezì ts'ǫ̀ ełègehde t'à Zezì elà yìetła gà dǫ ts'ǫ̀ gode. Dǫ hazǫǫ̀ tabàa nàgeèhza xè egeèhkw'ǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index