Search form

Mark 4:20

20Dǫ yatı gıìkw'o xè edegha yatı gìhchìı sìı wet'à t'asìı dehshee dèè nezı̨ı̨ k'e nàı̨tł'ı lagı̨ı̨t'e. T'aàtłǫ weghǫ̀zha ı̨lèe sìı taènǫ, ek'ètaènǫ, hanì-le-ı̨dè ı̨łèakw'eènǫ weɂǫ̀atłǫ ts'ǫ̀ nègı̨ı̨la,” Zezì gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index