Search form

Mark 4:24

24Eyıts'ǫ Zezì dıı hadı, “Yatı aàhkw'oo sìı hotıì nezı̨į̀ wedaànıahdè. T'asìı dàı̨hcho dǫ ghàahɂàa sìı wexèı̨hcho naxıghǫ̀t'à ha eyıts'ǫ weɂǫ̀-aı̨hcho naxıghǫ̀t'à ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index