Search form

Mark 4:26

K'achı̨ wet'à t'asìı dehshee godıì

26Zezì k'achı̨ gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı dıı lanì hǫt'e: Dǫ wet'à t'asìı dehshee dèè k'e ts'ǫ̀ yeehdè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index