Search form

Mark 4:27

27Eyı tł'axǫǫ̀ łǫ dzęę̀ ts'ǫ̀ yek'e eghàlaı̨da-le. Dèè k'e ayìı nèyı̨ı̨laa sìı dèhshǫ, hanìkò dànì dehshee sìı eyı dǫ yek'èezǫ-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index