Search form

Mark 4:30

Jìe nechà-lea wegodıì

30Zezì k'achı̨ gots'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı ayìı xèht'eè lanì? Godı dàhòt'ı̨ı̨ t'à naxıts'ǫ̀ wek'ayahtı welì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index