Search form

Mark 4:31

31Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ sìı t'asìı dehshee wejìa lanì hǫt'e. Eyı sìı dǫ neyıìchı gà dèè goyìı yı̨ı̨ɂǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index