Search form

Mark 4:35

Zezì nı̨hts'ı whìle ayı̨į̀là

35Eyı dzęę̀ k'e xèhts'ǫ̀ agòjà ekò Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Įnǫ̀ǫ̀ nats'ııɂè,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index