Search form

Mark 4:36

36Zezì hòt'a elà yìı wheda ı̨lè t'à dǫ hazǫǫ̀ gots'ǫǫ̀ nageèɂe. Dǫ mǫ̀hdaa elà eyıì-le t'à goxè agejà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index