Search form

Mark 4:37

37Hǫtsaa gıxè nı̨hts'ı nàtsoò agòjà. Taatı̨į̀ nechàa elà te at'ı̨ ts'ıhɂǫ̀ elà yìı tı łǫ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index