Search form

Mark 4:39

39Zezì nıìtła gà nı̨hts'ı eyıts'ǫ taatı̨į̀ ts'ǫ̀ gode hadı, “Ts'èwhı̨į̀ aahde!” dı. Eyıt'à nı̨hts'ı whìle agòjà xè hazǫǫ̀ gımǫǫ̀ ts'ǫ̀ ts'èwhı̨į̀ agòjà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index