Search form

Mark 4:7

7Wet'à t'asìı dehshee mǫ̀hdaa ı̨chį̀ghoò ta nàı̨tł'ı t'à ełexè dèhshǫ; ı̨chį̀ghoò yenahk'e nàtso t'à ełaı̨dè, eyıt'à wets'ǫ t'asìı dèhshǫ-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index