Search form

Mark 5:15

15Zezì ghǫ nègı̨ı̨de ekò eyı dǫ ı̨nìłı̨ı̨ łǫ wets'ǫ̀-èlı̨ ı̨lèe sìı ts'èwhı̨į̀ eyı wheda gıaɂı̨. Goht'ǫ yìı wheda xè wınì k'aàt'ıì ajà, eyıt'à dǫ geèhyeh.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index