Search form

Mark 5:29

29Ekòet'ıì wedoò whìle ajà xè k'aàt'ıì ajà edexèedì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index