Search form

Mark 5:30

30Ekòet'ıì Zezì t'asìı nàtsoo weyìı gots'ǫ xàı̨wo yek'èhoèhzà t'à, dǫ nı ets'aèhtła gà hadı, “Amìı seɂeè daachì?” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index