Search form

Mark 5:39

39Zezì goyaèhtła gà gots'ǫ̀ hadı, “Ayìıha tse t'à nàdahoowo? T'eekoa ełaı̨wo nıìle, ekìı whetı̨ hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index