Search form

Mark 5:7-8

7-8Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Įnìłı̨ı̨, dıı dǫ yìı gots'ǫ xàı̨tłe,” yèhdı. Eyıt'à eyı dǫ hòtł'ò ezeh xè hadı, “Zezì, Nǫ̀htsı̨ wenahk'e gǫ̀hłı̨-le Weza, ayìıha sek'alaąwo. Nǫ̀htsı̨ wıızì dahxà hoìla ası̨ı̨le ha-le gha neyatıì seghàı̨ɂà,” yèhdıì ezeh.

9Zezì dayeehke, “Dànìyeh?” yèhdı.

“Įnìłı̨ı̨ łǫ sets'ǫ̀-èlı̨ t'à, ‘Łǫ’ sìyeh,” dǫ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index