Search form

Mark 6:16

16Eyıt'à k'àowocho Herod yeghǫ ıìkw'o ekò hadı, “John-Baptıst wekwì k'egı̨ı̨hkà ahłà ı̨lè naìdà at'ı̨ ne!” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index