Search form

Mark 6:2

2Nǫ̀htsı̨ Dzęę̀ k'e ełègehdèe-kǫ̀ dǫ hoghàehtǫ. Dànì gots'ǫ̀ goı̨de t'à sıì gıgha enıìyah lanì, ełets'ǫ̀ hagedı, “Amìı hanì eghàlaeda ha yeghàhòı̨ɂǫ? Dànıt'à dıı dǫ sıì gǫǫzǫ xè enıìyah hohtsı̨?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index