Search form

Mark 6:26

26K'àowocho Herod sıì yek'eelı̨, hanìkò hòt'a dǫ hazǫǫ̀ yexè shègezhee sìı gıdaà yatı nàtsoo whehtsı̨ t'à, į̀le yèhdı ha nıwǫ-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index