Search form

Mark 6:28

28gà kw'à k'e nèyeèchì. T'eekoa ghàyı̨ı̨hgè, eyıts'ǫ t'eekoa edemǫ ghàyı̨ı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index