Search form

Mark 6:31

31Sıì dǫ łǫ gots'ǫ̀ aget'ı̨ t'à Zezì eyıts'ǫ wecheekeè shègezhe ha kò gıgha hòɂǫ-le. Eyıt'à Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ hadı, “Gowhatsǫǫ̀ gòɂǫǫ ts'ǫ̀ ats'ııde, ekǫ łatsaa nahoahzì,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index