Search form

Mark 6:35

35Xèhts'ǫ̀ agodaade t'à Zezì wecheekeè gıgà nìı̨de, hagıìhdı, “Hòt'a dzę k'ehǫǫwo eyıts'ǫ kǫ̀ta gòlaa ts'ǫ̀ gǫǫwà agǫ̀ht'e t'à,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index