Search form

Mark 6:47

47Togoòtł'ò agòjà ekò elà ı̨kwę̀ nıwà ajà, hanìkò Zezì ı̨łaà dèè k'e aìda.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index