Search form

Mark 7

Hołı̨ı̨ nàowoò godzeè yìı gots'ǫ at'ı̨

1Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ mǫ̀hdaa Jerusalem gots'ǫ nègı̨ı̨dee sìı Zezì wemǫǫ̀ nègı̨ı̨de. 2Zezì wecheekeè mǫ̀hdaa shègezhe kwe edılà k'enagehtse-le gogıaɂı̨, eyıt'à wecheekeè gılà “degaı nıìle” k'ę̀ę̀ gogıhtà. 3(Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ Israel got'ı̨į̀ gıgha k'aodèe hazǫǫ̀ gıcho gınàowoò k'ègedì ha gı̨ı̨wǫ t'à nàowo degaı get'ı̨ k'ę̀ę̀ shègezhe kwe t'aats'ǫǫ̀ edılà k'enagehtse. 4Nàedìı k'è gots'ǫ nagııdè nı̨dè t'aats'ǫǫ̀ shègezhe kwe edılà k'enagehtse. Nàowo eyı lahot'ı̨ı̨ łǫ k'ègedì, gınàowoò k'ę̀ę̀ lıbò, tǫ eyıts'ǫ lıìhtǫ k'enagehtse.)

5Eyıt'à Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “Dànìghǫ necheekeè gocho gınàowoò k'ę̀ę̀ geeda-le? Edılà ‘degaı’ agį̀į̀là-le et'ıì shègezhe,” gıìhdı.

6Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Degaı daahtsı̨ kò wek'ę̀ę̀ aahda nıìle! Nakwenàoɂǫǫ Isaıah dànì naxıghǫ ı̨ı̨tł'èe sìı ehkw'ı adı ı̨lè. Dıı hadı dek'eèhtł'è:

‘Dıı dǫ xàgeèɂaa sìı edeyatıì zǫ t'à sets'ǫ̀ nezı̨į̀ agedı, hanìkò ededzeè t'à sets'ǫnegı̨ı̨ɂà-le.7Ededı̨ nàowo gehtsı̨ı̨ t'à hoghàgogeehtǫ; gıgha ı̨ka whìle kò sets'ǫ̀ yagehtı,’ Isaıah hadı ı̨lè.

8Dǫ gınàowoò k'ę̀ę̀ eghàlaahda t'à Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò nahk'e wet'àaɂà dahwhǫ.

9“Nàahɂį̀ laaht'ı̨! Whatsǫǫ̀ naxınàowoò k'èahdì ha dahwhǫ t'à, Nǫ̀htsı̨ nàowoò wedę aahłà! 10Moses dıı hadı ı̨lè, ‘Naxıtà eyıts'ǫ naxımǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ aahda,’ eyıts'ǫ ‘Amìı edetà eyıts'ǫ edemǫ gots'ǫ̀ ìch'e xè gots'ǫ̀ nàdahoɂàa sìı ełaàwèahwhı ha hǫt'e,’ dek'eèhtł'è. 11Hanìkò naxı̨ dıı haahdı: ‘Dǫ edetà eyıts'ǫ edemǫ gots'ǫ̀ dıı hadı ha hǫt'e: Wet'à naxıts'àhdı ha ı̨lèe sìı eyı Corban hǫt'e,’ haahdı. (‘Corban,’ gedı nı̨dè ‘Nǫ̀htsı̨ wegha wheɂǫ ahłà,’ gedıì-agedı.) 12Haahdı t'à eyı dǫ yet'à edèot'ı̨ ts'àdı-le kò dahdı hǫt'e. 13Dǫ gha hanì nàowo aahtsı̨ t'à Nǫ̀htsı̨ weyatıì wedę aahɂı̨. Eyıts'ǫ eyı lanıı łǫ k'alaahdè,” Zezì gòhdı.

14K'achı̨ Zezì dǫ hazǫǫ̀ gokayaı̨htı gà gots'ǫ̀ hadı, “Seàhkw'ǫ, ayìı dàehsı̨ı̨ sìı wedaànıahdè. 15-16Dǫ t'asìı edeyìı ayehɂı̨ı̨ sìı yet'à ‘degaı elı̨-le’ ade ha nıìle, hanìkò weyìı gots'ǫ ayìı xàewìı sìı yet'à ‘degaı elı̨-le’ ade ha hǫt'e,” gòhdı.

17Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì dǫ hazǫǫ̀ gots'ǫǫ̀ naèhtła gà edı̨į̀ kǫ̀ naetee sìı goyaèhtła. Wecheekeè dageehke, “Eyı haı̨dıı sìı ayìı awį̀ı̨dı,” gıìhdı. 18Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naxıkwì ı̨łaà dezhì nì? Ayìı awèehsı̨ı̨ sìı ı̨łaà wek'èahsǫ-le nì? Ayìı gowà yìı at'ı̨ı̨ sìı wet'à ‘degaı ts'ı̨ı̨lı̨-le’ ats'ede ha nıìle. 19Ayìı gowà yìekw'ıı sìı godzeè ts'ǫ̀ at'ı̨ nıìle, hanìkò gobò yìı at'ı̨, eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè gobò yìı gots'ǫ goɂǫ̀ at'į̀,” gòhdı. (Zezì hadı t'à weghǫ shèts'ezhee sìı hazǫǫ̀ nezı̨ hǫt'e dıì-adı.)

20Eyıts'ǫ Zezì hadı, “Dǫ wedzeè yìı gots'ǫ ayìı xàdeewìı sìı yet'à ‘degaı elı̨-le’ hǫt'e. 21Nàowołı̨ı̨ t'à nànıts'ewoo sìı godzeè yìı gots'ǫ at'ı̨ hǫt'e. Godzeè t'à dıı hanì nanıts'edè: gozhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alats'edèe, ets'eeɂį̀ı̨, dǫ ełaàts'ehwhıı, ełexè hołı̨ı̨ hots'ehtsı̨ı̨, 22ets'edì-le, hołı̨ı̨ k'ę̀ę̀ k'ehots'eɂaa, ełeghǫyats'eeɂàa, t'asìıjıı ghǫ nànıts'edèe, ełeghǫ ts'ohots'eedıı, ełıızì jıı ts'ehtsı̨ı̨, xàhots'edìı, eyıts'ǫ ezhı̨ne k'ę̀ę̀ k'ehots'eɂaa. 23Hanıı nàowołı̨ı̨ hazǫǫ̀ dǫ yìı gots'ǫ hǫt'e, eyı wet'à dǫ ‘degaı elı̨-le’ hǫt'e,” gòhdı.

Greece got'ı̨į̀ gots'ǫ ts'èko

24Zezì eyı gots'ǫǫ̀ naèhtła, kǫ̀ta Tyre wemǫǫ̀ kǫ̀ta gòlaa ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ kǫ̀ goyaèhtła, eyı whedaa sìı dǫ wı̨ı̨zìı yek'èezǫ ha-le nıwǫ, hanìkò ı̨łaà dǫ gık'èhoèhzà. 25Ts'èko ı̨łè wetì ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ t'à eyaelı̨ı̨ sìı Zezì eyı wheda ghǫ ıìkw'o et'ıì yets'ǫ̀ èhtła gà yegà nàgòı̨hgè. 26Eyı ts'èko sìı Greece got'ı̨į̀ hǫt'e, kǫ̀ta Syrıan-Phoenıcıa ekǫ dǫ elı̨ hǫt'e. Zezì ghǫnàdaetì, hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, setì ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı xàdı̨ı̨zhı,” yèhdı.

27Zezì yets'ǫ̀ hadı, “T'akwełǫ̀ǫ̀ chekoa shègezhe ha hǫt'e. Chekoa gıłèt'è gıghǫ nets'ıìchı gà tłı̨ ts'ǫ̀ ts'ehk'aa sìı ehkw'ı nıìle,” yèhdı.

28Ts'èko yets'ǫ̀ hadı, “Sets'ǫ̀ K'àowo, ehkw'ı aı̨dı, hanìkò tłı̨ kò chekoa gıladà tł'a gots'ǫ łèt'ègwìa gedè hǫt'e,” yèhdı.

29Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Hanì xàyanehtı t'à, hòt'a nekǫ̀ ts'ǫ̀ naı̨tłe; ı̨nìłı̨ı̨ netì ts'ǫǫ̀ ajà,” yèhdı.

30Edekǫ̀ nǫ̀ǫtła ekò wetì ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨-le xè daèhte k'e whetı̨ nǫǫ̀.

Dǫ wedzıì goìle xè gode-le k'aàt'ıì ajà

31Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì kǫ̀ta Tyre wemǫǫ̀ kǫ̀ta gòlaa ts'ǫǫ̀ naèhtła eyıts'ǫ kǫ̀ta Sıdon gok'ıìtła. Galılee-tì ts'ǫ̀ ajà eyıts'ǫ Decapolıs kǫ̀ta gòlaa ekìıyeè sı ajà. 32Ekǫ dǫ wedzıì goìle xè nezı̨į̀ gode ha dìì sìı wets'ǫ̀ nègeèchì. Zezì ghǫnàdageetì, hagedı, “Dıı dǫ nılà wek'e aąle,” gıìhdı.

33Zezì eyı dǫ whatsǫǫ̀ nèyı̨ı̨htı̨ gà edelakw'ǫǫ̀ wedzıìhkw'ǫǫ̀ yìı ayį̀į̀là. Eyı tł'axǫǫ̀ dèze gà edelakw'ǫǫ̀ dǫ wewalıì k'e ayį̀į̀là. 34Įdòo yak'e ts'ǫ̀ k'eet'į̀, hòtł'ò dèhjı xè yets'ǫ̀ hadı, “Efata!” yèhdı. (“Efata,” gedı nı̨dè “Nedzıì xàgǫǫɂà awede,” gedıì-agedı hǫt'e.) 35Ekòet'ıì eyı dǫ nezı̨į̀ eèhkw'ǫǫ̀ ajà eyıts'ǫ wewalıì t'à nezı̨į̀ godeè ajà.

36Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì dǫ gots'ǫ̀ hadı, “Dıı weghǫ dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ haahdı-le,” gòhdı. Hanìkò k'èdaà hagòhdı kò k'èdaà gıghǫ gode. 37Dǫ sıì gıgha enıìyah t'à, hagedı, “Enıìyah łǫ hòèhtsı̨. Dǫ gıdzıì goìlee sìı egeèhkw'ǫǫ̀ agohɂı̨ eyıts'ǫ dǫ gogede-le sìı gogedeè agohɂı̨,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index