Search form

Mark 7:18

18Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naxıkwì ı̨łaà dezhì nì? Ayìı awèehsı̨ı̨ sìı ı̨łaà wek'èahsǫ-le nì? Ayìı gowà yìı at'ı̨ı̨ sìı wet'à ‘degaı ts'ı̨ı̨lı̨-le’ ats'ede ha nıìle.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index