Search form

Mark 7:21

21Nàowołı̨ı̨ t'à nànıts'ewoo sìı godzeè yìı gots'ǫ at'ı̨ hǫt'e. Godzeè t'à dıı hanì nanıts'edè: gozhį̀į̀ t'à hołı̨ı̨ k'alats'edèe, ets'eeɂį̀ı̨, dǫ ełaàts'ehwhıı, ełexè hołı̨ı̨ hots'ehtsı̨ı̨,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index