Search form

Mark 7:32

32Ekǫ dǫ wedzıì goìle xè nezı̨į̀ gode ha dìì sìı wets'ǫ̀ nègeèchì. Zezì ghǫnàdageetì, hagedı, “Dıı dǫ nılà wek'e aąle,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index