Search form

Mark 7:34

34Įdòo yak'e ts'ǫ̀ k'eet'į̀, hòtł'ò dèhjı xè yets'ǫ̀ hadı, “Efata!” yèhdı. (“Efata,” gedı nı̨dè “Nedzıì xàgǫǫɂà awede,” gedıì-agedı hǫt'e.)

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index