Search form

Mark 7:5

5Eyıt'à Pharısee gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ Zezì ts'ǫ̀ hagedı, “Dànìghǫ necheekeè gocho gınàowoò k'ę̀ę̀ geeda-le? Edılà ‘degaı’ agį̀į̀là-le et'ıì shègezhe,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index