Search form

Mark 8:17

17Zezì hanì gogede gok'èezǫ t'à gots'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ łèt'è whìle ghǫ ełets'ǫ̀ goahde? Įłaà naxıkwì yìekw'ı-le nì? Naxınì t'à nànıahdè ha dezhì nì?

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index