Search form

Mark 8:22

Dǫ wedaà goìlee sìı k'aàt'ıì ajà

22Kǫ̀ta Bethsaıda nègı̨ı̨ɂe tł'axǫǫ̀, dǫ mǫ̀hdaa dǫ wedaà goìlee Zezì ts'ǫ̀ geèhchì, gıghǫnàdaetì, hagedı, “Gots'ǫ̀ K'àowo, nılà wek'e anele,” gıìhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index