Search form

Mark 8:24

24Eyı dǫ ı̨daà k'eet'į̀, hadı, “Dǫ segha gìgaat'ı̨, hanìkò ts'ı k'egedè lanì gìgaat'ı̨,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index