Search form

Mark 8:6

6Zezì dǫ hazǫǫ̀, “Dèè k'e dahkw'e,” gòhdı. Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì łèt'è łǫ̀hdı̨ neyı̨į̀wa gà yek'eèyaı̨htı. Łèt'è tàyı̨ı̨zhì gà dǫ gotaàgeedı ha edecheekeè goghàyı̨ı̨wa, eyıt'à wecheekeè hagį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index