Search form

Mark 9

1Ehkw'ı anaxèehsı̨, dǫ mǫ̀hdaa jǫ nàgeèhzaa sìı Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ enıìyah xè nàtso geɂį̀ kwe, ełaàgede ha nıìle,” Zezì hadı.

Zezì, Moses eyıts'ǫ Elıjah ełets'ǫ̀ gogede

2Ek'ètaı dzęę̀ tł'axǫǫ̀ Zezì shìh danı̨ı̨chàa ka dekıìtła. Ekǫ whatsǫǫ̀ geèhkw'e ha Peter, James eyıts'ǫ John edexè agǫǫ̀là. Ekǫ gınadąą̀ Zezì eładı̨į̀ wègoèht'į̀. 3Wegoht'ǫǫ̀ degoo xè wek'e saı̨dı̨; dıı nèk'e ts'ǫ t'asìı wı̨ı̨zìı eyı lanì sıì degoo gǫ̀hłı̨-le. 4Ekìıyeè k'e Elıjah eyıts'ǫ Moses, Zezì ts'ǫ̀ gogede gınadąą̀ gìgoèht'į̀.

5Peter Zezì ts'ǫ̀ hadı, “K'àowo, jǫ ts'eèhkw'e gogha nezı̨ dìì. Kǫ̀ą taı gots'ııhtsı̨; ı̨łè negha, ı̨łè Moses wegha eyıts'ǫ ı̨łè Elıjah wegha,” yèhdı. 6(Sıì geèhyeh t'à Peter dàdıì-adıı sìı yek'èezǫ-le kò adı.)

7Hǫtsaa k'oh gımǫǫ̀ ajà. K'oh yìı gots'ǫ gots'edeè hǫt'e, “Dıı Seza hǫt'e, weghǫneehtǫ; weàhkw'ǫ!” hats'edıì hǫt'e.

8Hanìkò Zezì wecheekeè edemǫǫ̀ k'egeet'į̀ là dǫ wı̨ı̨zìı gıaɂı̨-le, Zezì zǫ gıaɂı̨.

9Shìhka gots'ǫ hodàgeède ekò Zezì hagòhdı, “Dǫ-wet'àaɂàa-deè naìdà gots'ǫ̀ ayìı weahɂı̨ı̨ sìı dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ haahdı-le,” gòhdı. 10Eyıt'à ayìı gıaɂı̨ı̨ sìı weghǫ dǫ wı̨ı̨zìı ts'ǫ̀ hagedı-le, eyı wecheekeè taı sìı Zezì “naìdà” ghǫ godee sìı dàdıì-adı gı̨ı̨wǫ t'à ełets'ǫ̀ zǫ gıghǫ gode.

11Wecheekeè taı dageehke, “Dànìghǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ nakwenàoɂǫǫ Elıjah t'akwełǫ̀ǫ̀ nììtła ha, gedı,” gıìhdı.

12Zezì hagòhdı, “Ehkw'ı agedı, Elıjah t'akwełǫ̀ǫ̀ nììtła ha hǫt'e, t'asìı hazǫǫ̀ sınìhòɂà ha. Hanìkò nakwenàoɂǫǫ dıı hanì dek'enègı̨ı̨tł'è: Dǫ-wet'àaɂàa-deè daı̨ɂa ha eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gıgha wedę ha. 13Hanìkò sı̨ dıı hanaxèehsı̨, Elıjah hòt'a jǫ nììtła ı̨lè, hanìkò t'agı̨ı̨wǫ ts'ǫ̀ gıghàlaı̨dà. Dànì weghǫ dek'eèhtł'èe sìı wek'ę̀ę̀ agòjà hǫt'e,” gòhdı.

Dǫzhìa ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı k'aàt'ıì ajà

14Zezì edecheekeè taı xè wecheekeè eyıì-le ts'ǫ̀ nègı̨ı̨de ekò, dǫ łǫ gımǫǫ̀ nàèhza, eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ gots'ǫ̀ nàyagehtı gıaɂı̨. 15Dǫ hazǫǫ̀ Zezì gıaɂı̨ ts'ǫ̀et'ıì sıì gıgha enıìyah dìì. Gıts'ǫ̀ tı̨mǫgeède eyıts'ǫ gıts'ǫ̀ gode.

16Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Ayìı ghǫ Nǫ̀htsı̨-yatıì-k'ègedìı-dǫǫ̀ gıts'ǫ̀ nàyaahtı?” gòhdı.

17Dǫ ı̨łè Zezì ts'ǫ̀ hadı, “K'àowo, seza nets'ǫ̀ nìıhtı̨. Seza ı̨nìłı̨ı̨ wets'ǫ̀-èlı̨ ts'ıhɂǫ̀ gode ha dìì. 18Įnìłı̨ı̨ wexèıdı taàt'eè dèè k'e ts'ǫ̀ nàyehxà xè wewà ts'ǫ goghoo at'ı̨, edeghòò ełek'eek'à eyıts'ǫ wekw'ǫǫ̀ ehkw'ı-ètsò at'ı̨. Necheekeè ı̨nìłı̨ı̨ xàdegıızhı ha dagııhke, hanìkò hagele ha dìì,” dǫ yèhdı.

19Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Naxı̨ dǫ yàahłı̨ı̨ sìı naxıgha ehkw'ı-ahodı-le. Dàwhaà ts'ǫ̀ naxıxè aht'e ha? Dàwhaà ts'ǫ̀ sınì tsį̀ahwhı ha?” Hadı tł'axǫǫ̀ dǫzhìa wetà ts'ǫ̀ hadı, “Neza sets'ǫ̀ wı̨ı̨hchı,” yèhdı.

20Eyıt'à dǫzhìa Zezì ts'ǫ̀ geèhchì. Įnìłı̨ı̨ Zezì eɂı̨ ts'ǫ̀et'ıì, dǫzhìa hòtł'ò ts'ehłı̨ lat'ı̨ ayį̀į̀là. Dǫzhìa dèè k'e nàakw'o, k'edeɂà xè wewà ts'ǫ goghoo xàewì.

21Zezì dǫzhìa wetà daehke, “Dàwhaà ts'ǫ neza dıı hanì nǫǫ̀?”

Dǫ yets'ǫ̀ hadı, “Dǫzhìa nechà-lea elı̨ ts'ǫ hanì hǫt'e. 22Įnìłı̨ı̨ ełaàyèhwhı ha nıwǫ t'à t'aats'ǫǫ̀ kǫ̀ dèk'ǫ̀ǫ nı nàkw'ıì ayehɂı̨, eyıts'ǫ tekw'ıì ayehɂı̨. Wegha t'asìı haąle ha dìì-le nı̨dè, etegoneèɂı̨ xè gots'àądı,” Zezì ts'ǫ̀ hadı.

23Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ ‘haąle ha dìì-le nı̨dè,’ nı̨ı̨dı? Dǫ gıgha ehkw'ı-ahodıı sìı t'asìı hazǫǫ̀ gıgha dìì nıìle,” hayèhdı.

24Ekòet'ıì eyı dǫ hadı, “Segha ehkw'ı-ahodı ne; sınì nàtso-le ch'à sets'àądı!” yèhdı.

25Zezì dǫ łǫ wets'ǫ̀ tı̨mǫgeède goaɂı̨ ekò, ı̨nìłı̨ı̨ ts'ǫ̀ hadı, “Įnìłı̨ı̨, dıı dǫzhìa wedzıì goìle xè gode-le ha weghàlaneedà. Weyìı gots'ǫ xàı̨tłe nèehsı̨ eyıts'ǫ k'achı̨ wets'ǫ̀ anaąde-le,” yèhdı.

26Įnìłı̨ı̨ whezeh, dǫzhìa sıì ts'ehłı̨ lat'ı̨ ayı̨į̀là tł'axǫǫ̀ yeyìı ts'ǫ xàèhtła. Dǫzhìa dǫ ełaı̨wo lanì wègaat'ı̨ t'à, dǫ hagedı, “Ełaı̨wo ne,” gedı. 27Hanìkò Zezì dǫzhìa wılà nıìchı gà nàwo ayı̨į̀là.

28Zezì kǫ̀ goyaèhtła tł'axǫǫ̀ wecheekeè whatsǫǫ̀ dageehke, “Dànìghǫ goxı̨ ı̨nìłı̨ı̨ xàwedets'eezhı ha dìì?” gıìhdı.

29Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Įnìłı̨ı̨ dıı lanıı sìı yats'ehtı zǫ t'à xàdets'eezhı hǫt'e,” gòhdı.

30-31Eyı kǫ̀ta gots'ǫǫ̀ nageèhde, Galılee nèk'e k'egıadè. Zezì edecheekeè hoghàgoehtǫ t'à edı̨į̀ geèhkw'ee sìı dǫ wı̨ı̨zìı yek'èezǫ ha nıwǫ-le. Zezì gots'ǫ̀ dıı hadı, “Dǫ-wet'àaɂàa-deè dǫ tł'aàgıhtè ha hǫt'e. Ełaàgıìhwhı ha eyıts'ǫ taı dzęę̀ t'à naìdà ha,” gòhdı. 32Hanìkò wecheekeè ayìı ghǫ adıı sìı gınıedì-le, eyı ghǫ dageehke ha gı̨ı̨wǫ kò t'asagedı-le.

Amìı denahk'e elı̨?

33Kǫ̀ta Capernaum nègı̨ı̨de. Kǫ̀ goyìı geèhkw'e ekò Zezì edecheekeè dagoehke, “Tı̨lı k'e nats'adè ekò ayìı ghǫ ełets'ǫ̀ nàyaahtı nǫǫ̀?” gòhdı. 34Hanìkò wecheekeè gıta ts'ǫ amìı denahk'e elı̨ gedı ghǫ ełets'ǫ̀ nàyagehtı ı̨lè t'à t'asagedı-le.

35Zezì dèhkwà gà edecheekeè hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke edegà geèhkw'eè agǫǫ̀là, hagòhdı, “Amìı denahk'e wet'àaɂàa elı̨ ha nıwǫǫ sìı dek'aɂį̀ elı̨ ladeewǫ ha hǫt'e, eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ cheekeè elı̨ lanì ha hǫt'e,” gòhdı.

36Eyı tł'axǫǫ̀ chekoa nechà-lea nıìchı gà wecheekeè gota nàwo ayı̨į̀là. Edegǫ̀ǫ̀ chekoa wemǫǫ̀ ayı̨į̀là gà edecheekeè gots'ǫ̀ hadı, 37“Amìı sıızì dahxà dıı chekoa nechà-lea lanıı ts'ǫ̀ nezı̨į̀ anıwǫǫ sìı sı̨ sets'ǫ̀ nezı̨į̀ anıwǫ hǫt'e. Eyıts'ǫ amìı sets'ǫ̀ nezı̨į̀ anıwǫǫ sìı sı̨ zǫ sets'ǫ̀ nezı̨į̀ anıwǫ nıìle, amìı jǫ ts'ǫ̀ sı̨ı̨hɂàa sìı eyı sı ts'ǫ̀ nezı̨į̀ anıwǫ hǫt'e,” gòhdı.

Amìı gok'èch'a at'ı̨-le sìı goxè at'ı̨ hǫt'e

38John Zezì ts'ǫ̀ hadı, “K'àowo, dǫ ı̨łè nıızì t'à ı̨nìłı̨ı̨ xàdeèzhì wets'aɂı̨. Goxè at'ı̨-le t'à, hat'ı̨ ha-le wèts'edı,” yèhdı.

39Zezì yets'ǫ̀ hadı, “Wech'à weahɂǫ-le. Dǫ wı̨ı̨zìı sıızì dahxà enıìyah hòèhtsı̨ı̨ sìı whaà-le-t'ıì seghǫ godı nezı̨-le t'à gode ha nıìle. 40Amìı gok'èch'a at'ı̨-le sìı goxè at'ı̨ hǫt'e. 41Ehkw'ı anaxèehsı̨, Chrıst wets'ǫ aaht'e t'à amìı sıızì dahxà tı zǫ kò naxıghàı̨dì nı̨dè, wek'èxa t'asìı nezı̨ı̨ weghǫ̀t'à ha hǫt'e,” yèhdı.

Amìı wets'ıhɂǫ̀ chekoa hołı̨ı̨ hogehtsı̨

42Eyı tł'axǫǫ̀ Zezì edecheekeè ts'ǫ̀ dıı hadı, “Dıı lanıı chekoa nechà-lea gıgha ehkw'ı aehsı̨ı̨ sìı amìı hołı̨ı̨ hogehtsı̨į̀ agohɂı̨ı̨ sìı eyı dǫ wegha hoìla ha hǫt'e. Dǫ hanì hojıì hohtsı̨ ch'à wek'o k'e kwe nedàa wexeetł'ı̨ gà tègı̨ı̨xà nı̨dè wegha denahk'e nezı̨ ha hǫt'e. 43-44Naxılà t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wek'eahkà. Naxılà ı̨łè zǫ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahdaà aahjà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxılà nàke xè wehłı̨kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxedle ha, ekǫ kǫ̀ naekwı hǫı̨lı̨ nıìle. 45-46Eyıts'ǫ naxıkè t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wek'eahkà. Naxıkè ı̨łè zǫ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahdaà aahjà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxıkè nàke xè wehłı̨kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxedle ha hǫt'e. 47Eyıts'ǫ naxıdaà t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wedę aahłe. Naxıdaà ı̨łè zǫ t'à Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ ts'ǫ̀ aahjà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ ha hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxıdaà nàke xè wehłı̨kǫ̀ goyanaxegeehdè ha hǫt'e. 48Ekǫ ‘yììda ełaàde hǫı̨lı̨ nıìle eyıts'ǫ kǫ̀ naekwı hǫı̨lı̨ nıìle.’ 49Kǫ̀ t'à dewa nàtsoo laahde ha.

50“Dewa nezı̨ hǫt'e, hanìkò dewa łedì-le ajà nı̨dè dànì łedì anajà lì? Dewa nàtsoo laaht'e eyıts'ǫ ełexè ts'èwhı̨į̀ aahda,” Zezì edecheekeè gots'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index