Search form

Mark 9:20

20Eyıt'à dǫzhìa Zezì ts'ǫ̀ geèhchì. Įnìłı̨ı̨ Zezì eɂı̨ ts'ǫ̀et'ıì, dǫzhìa hòtł'ò ts'ehłı̨ lat'ı̨ ayį̀į̀là. Dǫzhìa dèè k'e nàakw'o, k'edeɂà xè wewà ts'ǫ goghoo xàewì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index