Search form

Mark 9:25

25Zezì dǫ łǫ wets'ǫ̀ tı̨mǫgeède goaɂı̨ ekò, ı̨nìłı̨ı̨ ts'ǫ̀ hadı, “Įnìłı̨ı̨, dıı dǫzhìa wedzıì goìle xè gode-le ha weghàlaneedà. Weyìı gots'ǫ xàı̨tłe nèehsı̨ eyıts'ǫ k'achı̨ wets'ǫ̀ anaąde-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index