Search form

Mark 9:29

29Zezì gots'ǫ̀ hadı, “Įnìłı̨ı̨ dıı lanıı sìı yats'ehtı zǫ t'à xàdets'eezhı hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index