Search form

Mark 9:38

Amìı gok'èch'a at'ı̨-le sìı goxè at'ı̨ hǫt'e

38John Zezì ts'ǫ̀ hadı, “K'àowo, dǫ ı̨łè nıızì t'à ı̨nìłı̨ı̨ xàdeèzhì wets'aɂı̨. Goxè at'ı̨-le t'à, hat'ı̨ ha-le wèts'edı,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index