Search form

Mark 9:43-44

43-44Naxılà t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wek'eahkà. Naxılà ı̨łè zǫ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahdaà aahjà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxılà nàke xè wehłı̨kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxedle ha, ekǫ kǫ̀ naekwı hǫı̨lı̨ nıìle. 45-46Eyıts'ǫ naxıkè t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wek'eahkà. Naxıkè ı̨łè zǫ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahdaà aahjà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxıkè nàke xè wehłı̨kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxedle ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index