Search form

Mark 9:45-46

45-46Eyıts'ǫ naxıkè t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wek'eahkà. Naxıkè ı̨łè zǫ t'à welǫ whìle ts'ǫ̀ aahdaà aahjà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxıkè nàke xè wehłı̨kǫ̀ ts'ǫ̀ anaxedle ha hǫt'e. 47Eyıts'ǫ naxıdaà t'à hołı̨ı̨ hoahtsı̨ nı̨dè wedę aahłe. Naxıdaà ı̨łè zǫ t'à Nǫ̀htsı̨ Wenàowoò k'ę̀ę̀ hòɂǫǫ ts'ǫ̀ aahjà nı̨dè naxıgha denahk'e nezı̨ ha hǫt'e. Hanì-le-ı̨dè naxıdaà nàke xè wehłı̨kǫ̀ goyanaxegeehdè ha hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index